Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Veelgestelde vragen / FAQ


Energiecoöperatie RoerOm Energie U.A.

Coöperatie RoerOm Energie U.A. (kortweg RoerOm Energie), actief binnen de gemeente Roermond, is een coöperatieve vereniging van inwoners van Roermond die in juni 2015 is opgericht. Haar doel is om inwoners van Roermond te helpen met energiebesparing en samen betaalbare duurzame energie te realiseren.

U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. De leden van de coöperatie zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. Dit is zo in de statuten ook vastgelegd.

Je kunt lid worden door het invullen van het online formulier.

Onze samenleving moet hard aan de slag om de doelen van klimaattransitie te behalen. RoerOm Energie wil hier aan bijdragen. Als lid steun je RoerOm Energie met het realiseren van projecten gericht op verduurzaming van onze leefomgeving. Dit kunnen projecten zijn als isolatie, het opwekken van duurzame energie of organiseren van kortingsacties of voorlichting. RoerOm Energie werkt met vrijwilligers waardoor de projecten betaalbaar blijven en samen worden gerealiseerd. Leden worden gestimuleerd actief te worden in de coöperatie. Hoe meer leden RoerOm Energie krijgt, hoe groter de impact in Roermond en omgeving.
Alleen leden kunnen deelnemen aan de projecten zoals de postcoderoosprojecten (PCR) ZonneRoos RoerOm Energie.
Elk lid heeft, volgens de statuten, één stem in de Algemene Ledenvergadering.

Als jij de doelen van RoerOm Energie onderschrijft en lid wilt worden maar niet (meer) in Roermond woont, dan is dat geen enkel probleem. We verwelkomen je graag als lid om zo de impact van RoerOm Energie te vergroten.

Het lidmaatschap kost op dit moment 15 euro per jaar (prijs per 1 januari 2021).

In 2021 starten we met de werving van nieuwe leden en de realisatie van postcoderoosproject ‘ZonneRoos RoerOm Energie’. Leden zijn de vrijwilligers waar een energiecoöperatie op draait. Samen realiseren we projecten. Wil jij actief worden in de verduurzaming van Roermond laat dit dan weten via info@roeromenergie.nl. Als jij op zoek bent naar specifieke projecten, ideeën of vragen hebt, laat het ons dan ook weten.

Als startende coöperatie hebben we nu (2021) nog geen opgeleide energiecoaches. Wel staat dit op ons wensenlijstje. Energiecoaches bij andere energiecoöperaties helpen inwoners met de realisatie van isolatie en verduurzaming. Ben jij geïnteresseerd om actief te worden als energiecoach laat het dan weten via info@roeromenergie.nl

Ja en nee. Als je deelneemt aan een project zoals ZonneRoos RoerOm Energie (postcoderoos) en zelf participaties hebt gekocht, dan krijg je rendement naar rato van jouw inleg. Als je niet aan het project deelneemt, dan deel je vanzelfsprekend niet in het rendement van dat project. Om deel te nemen aan projecten moet je wel lid zijn van RoerOm Energie (contributie 15 euro per jaar).


De postcoderoosprojecten ‘ZonneRoos RoerOm Energie’

De ZonneRoos is vooral bedoeld voor mensen die geen eigen dak hebben, een ongeschikt dak hebben of op hun eigen dak onvoldoende panelen kunnen plaatsen. Een dak is bijvoorbeeld ongeschikt als het niet voldoende zuidwaarts gericht ligt of wanneer grote bomen in de buurt voor schaduw zorgen. Ook op een monument mag je niet altijd zonnepanelen plaatsen. Maar ook als je bereid bent een duurzame investering te doen, kan jouw deelname interessant zijn. Het lokale karakter en het feit dat RoerOm Energie geen commerciële aanbieder is, maakt deelname extra aantrekkelijk.
Om mee te doen moet je in het toegewezen postcoderoos-gebied van het betreffende project wonen. Je hoeft dus niet persé in de buurt van het betreffende collectieve zonnedak te wonen, maar wel in het betreffende postcodegebied. Bij de inschrijving neem je een optie op een aantal panelen, wij laten je weten of je mee kunt doen. In eerste instantie vragen we je een minimaal en maximaal aantal gewenste zonnepanelen op te geven. Dat helpt RoerOm Energie om een zo eerlijk mogelijke toedeling te maken per deelnemer.
In tegenstelling tot de oude postcoderoosregeling is er geen koppeling meer met je eigen energieverbruik en kun je ook deelnemen als je al zonnepanelen hebt en wilt participeren vanwege de duurzame energie en het financieel rendement.
Zie voor uitvoerige informatie met rekenvoorbeeld de brochure Informatie PCR ZonneRoos RoerOm Energie op deze website.

Bent u inwoner van de gemeente Roermond en heeft u belangstelling voor deelname aan het project ‘ZonneRoos RoerOm Energie’? De gemeente Roermond stelt een aantal daken ter beschikking. Het is de bedoeling dat hierop in totaal circa 900 zonnepanelen worden geïnstalleerd.

ZonneRoos 1 : locatie sporthal Herteheym (eventueel gecombineerd met kinderdagverblijf (KDV) Ot en Sien). De centrale postcode is 6041 en de postcodes binnen de gemeente Roermond aangrenzend aan deze postcode kunnen hieraan deelnemen. Postcodegebied 6044 is hiervan uitgesloten.

ZonneRoos 2: locatie Stadstoezicht. De centrale postcode is 6043 en daardoor kunnen de deelnemers binnen postcode 6044 hier ook aan deelnemen.

Voor de deelnemers aan ZonneRoos maakt het in feite niet uit aan welk van de ZonneRozen ze gekoppeld worden. Het gaat er vooral om dat alle inwoners van Roermond kunnen deelnemen.

De Subsidie Coöperatieve Energie (SCE) (ook wel postcoderoosregeling PCR geheten) geldt voor kleinverbruikers die meedoen in een productie-installatie (zoals de Zonneroos RoerOm Energie). Een postcoderoosproject (PCR) is een project waarbij alle postcodegebieden grenzend aan een centraal toegewezen postcode binnen één gemeente kunnen participeren in een collectief zonnedak. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd. Als je in de zogenaamde postcoderoos (het postcodegebied) van de betreffende productie-installatie woont, geldt 15 jaar lang de mogelijkheid tot ontvangen van subsidie (en mogelijk langer, maar dat is nu nog niet aan te geven).
Het kabinet wil met deze regeling de lokale, duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Lokale opwekking levert namelijk niet alleen een bijdrage aan de doelstelling voor duurzame energie, maar zorgt ook voor een groter draagvlak voor duurzame energie. Mensen worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor een toenemend energiebewustzijn, waardoor mensen ook meer gaan letten op energiebesparing.

Sinds april 2021 is de oude postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) vervangen door een nieuwe postcoderoosregeling genaamd Subsidie Coöperatieve Energie (SCE). Er zijn nieuwe voorwaarden en een andere vorm van subsidie. RoerOm Energie heeft alleen projecten van de nieuwe postcoderoosregeling.

Basis is dat de energiecoöperatie, waarvan alle deelnemers lid zijn, subsidie kan krijgen per kwh opgewekte duurzame energie. Dit kan zonnestroom, windstroom of stroom uit een waterkrachtcentrale zijn. De energiecoöperatie betaalt met deze subsidie de lopende kosten (website, administratie, communicatie, verzekering etc.). Het resterende gedeelte van de subsidie is meegenomen in de berekening van het rendement en wordt dus indirect met de deelnemers verrekend. Zie voor verdere informatie en het rekenmodel de brochure Informatie PCR ZonneRoos RoerOm Energie op de website.

Met deze subsidie stimuleert de overheid energiecoöperaties én deelnemers die willen deelnemen in het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Dit helpt de energietransitie, waar we met zijn allen aan werken.

Er zijn een aantal verschillen tussen de nieuwe postcoderoosregeling, de Subsidie Coöperatieve Energie, en de oude regeling Regeling Verlaagd tarief.

De oude postcoderoosregeling was al redelijk succesvol, maar ook een beetje ingewikkeld. Iedere deelnemer kreeg namelijk van twee verschillende kanten geld terug; enerzijds van de energiecoöperatie en anderzijds van de eigen energieleverancier. In de nieuwe regeling wordt alles verrekend via de coöperatie en niets via de eigen energieleverancier van de leden. De coöperatie zorgt ervoor dat het binnengekomen geld evenredig naar alle leden wordt verdeeld. Deelname is hiermee gemakkelijker en aantrekkelijker geworden.

De oude regeling was gekoppeld aan de energierekening van de deelnemer, vaak moesten deelnemers overstappen op een andere energieleverancier en je kon alleen deelnemen tot 80% van je energierekening. Je kreeg korting ter grootte van de energiebelasting op de opgewekte stroom. In de praktijk hadden de energiecoöperaties redelijk veel administratie aan deze regeling. Je kreeg alleen subsidie zolang je in de postcode, waarop je deelnam, bleef wonen.

In de nieuwe regeling mogen deelnemers verhuizen en toch de voordelen van de deelname aan de regeling behouden. Alleen bij de start van je deelname wordt gecheckt of je in de deelnemende postcodes woont.

De subsidie staat los van je energierekening, je kunt zelf bepalen in hoeveel participaties je deelneemt en je krijgt de subsidie uitbetaald van de energiecoöperatie (dit is verrekend in het jaarlijkse rendement). Natuurlijk kun je de subsidie nog steeds beschouwen als korting op de energierekening, maar je ziet de koppeling niet op papier. Daardoor kun je altijd meedoen aan de regeling, onafhankelijk van wie je zelf jouw energie afneemt en of je ook al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen. Daarnaast kan je gewoon bij je eigen energiemaatschappij blijven.

De subsidie in de nieuwe regeling is wat lager dan in de oude postcoderoosregeling, dat merken de deelnemers in een iets lager rendement. Maar dit rendement is niet afhankelijk van de energiebelasting, die in de oude regeling onzeker was en flink dreigde te zullen dalen in de toekomst. Dus iets minder rendement, maar wel meer zekerheid en iets minder risico.

Naar onze mening gaat het om beide. Er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen en duurzame energie. Mensen die vooral geïnteresseerd zijn in de financiële kant wijzen wij erop dat het rendement ook lager of negatief kan uitpakken (zie verder: Risico’s). Het landelijk gebruikte verdienmodel (waarmee wij ook werken) gaat uit van realistische aannames en verwachtingen voor de toekomst. Het blijven echter inschattingen waarover geen zekerheid bestaat.

Als je graag wilt dat er meer lokale, duurzame energie wordt opgewekt door onze coöperatie zonder winstoogmerk, de energiecoöperatie RoerOm Energie wilt ondersteunen of een financieel rendement wilt krijgen dat hoger is dan de huidige spaarrente, dan kun je ook meedoen als je al eigen zonnepanelen hebt.

Jazeker, huurders van appartementen of huizen kunnen volwaardig meedoen.

Alleen ondernemers met een kleinverbruikaansluiting (tot 3*80A) kunnen deelnemen.

Iedereen boven 18 jaar, die handelingsbekwaam is, kan deelnemen.

In het geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen en kunnen de participaties gewoon doorlopen, inclusief de subsidie, onafhankelijk van waar de erfgenamen wonen. Dus ook als uw erfgenamen niet in de gemeente Roermond woonachtig zijn, worden zij na uw overlijden eigenaar van uw participaties en ontvangen jaarlijks rendement gedurende de looptijd. Volgens de statuten kunnen de participaties ook verkocht worden aan een ander lid van de Coöperatie RoerOm Energie die in het betreffende postcoderoosgebied woonachtig zijn.

De gemeente Roermond stelt een aantal daken ter beschikking aan RoerOm Energie voor de realisatie van de Zonneroos projecten. De gemeente Roermond is eigenaar van de daken en RoerOm Energie is eigenaar van de zonnepaneelinstallaties op deze daken. De gemeente Roermond deelt niet in de winst. Door de gunstige afspraken over de huur kan er een goed projectrendement gerealiseerd worden. Op deze manier wordt gezamenlijk duurzame energie gerealiseerd in Roermond.
We werken ook samen met de gemeente Roermond aan andere projecten van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

We zijn voor de realisatie van een aantal zaken afhankelijk. Het project Zonneroos RoerOm Energie gaat alleen door als we daadwerkelijk subsidie ontvangen vanuit de regeling Subsidie Coöperatieve Energie (SCE). Op 1 april 2021 is de subsidieaanvraag (SCE) voor ZonneRoos 1 ingediend. Twee weken later is de subsidieaanvraag(SCE) voor ZonneRoos 2 ingediend. De procedure bij subsidieaanvraag geeft aan dat binnen 13-26 weken na aanvraag bericht gegeven wordt of de subsidie wordt toegekend. De beide PCR projecten (ZonneRoos 1 en ZonneRoos 2) kunnen alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn. Voor elke 5 kWP vermogen moet er 1 lid zijn.

De gemeente Roermond heeft een intentieverklaring getekend met RoerOm Energie voor het opstellen van een opstalovereenkomst. Dit moet nog leiden tot een definitieve overeenkomst.

We hebben een doortimmerde business case uitgevoerd, maar de echte kosten blijken pas als we officieel offertes hebben ontvangen.
Dus kortom: we hebben de daken beschikbaar gekregen, we moeten afwachten of de subsidies worden goedgekeurd en we moeten voldoende deelnemers hebben om ZonneRoos RoerOm Energie te kunnen realiseren.


Samen een Zonneroos: hoe werkt dat?

Zodra de toebedeling op eerlijke wijze heeft plaatsgevonden, ben je als deelnemer na de inleg eigenaar van een of meerdere ZonneRoos RoerOm Energie participaties. De zonnepanelen zijn en blijven gezamenlijk eigendom van de coöperatie, dus van alle coöperatieleden, want dat is vereist. Je wordt deelnemer van een bepaald project, dus je weet van welk dak jouw duurzame stroom komt. Alle opbrengsten en kosten worden onder de deelnemers van de beide Zonneroosprojecten (1 en 2) naar rato verdeeld volgens de in de participatieovereenkomst af te spreken verdeelsleutel.

ZonneRoos 1 : locatie sporthal Herteheym (eventueel gecombineerd met kinderdagverblijf (KDV) Ot en Sien). De centrale postcode is 6041 en de postcodes binnen de gemeente Roermond aangrenzend aan deze postcode kunnen hieraan deelnemen. Postcodegebied 6044 is hiervan uitgesloten.

ZonneRoos 2: locatie Stadstoezicht. De centrale postcode is 6043 en daardoor kunnen de deelnemers binnen postcode 6044 hier ook aan deelnemen.

Als de eigenaar van het dak slechts 15 jaar gebruik van het dak toestaat, dan moeten mogelijk de zonnepanelen van het dak worden verwijderd. Omdat de panelen echter minstens 25 jaar energie op kunnen wekken, zullen we met de dakeigenaar de opties enkele jaren voor het eind van het project gaan bespreken. Dan besluiten leden van de coöperatie tijdens de algemene ledenvergadering of en zo ja, hoe we verder gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk de panelen nog 10 jaar te laten liggen en benutten, de panelen te vervangen door nieuwe exemplaren met een hoger vermogen en rendement, panelen door te verkopen (of schenken) aan een ander (bv. de gebouweigenaar) of helemaal te stoppen en de panelen te verwijderen.
Na 15 jaar is er geen subsidie meer en blijft alleen de verkoop van stroom als inkomsten, dus is de opbrengst dan lager. Voor de duidelijkheid: over een langere looptijd (bijvoorbeeld 25 jaar) kunnen nu nog geen toezeggingen worden gedaan.

In eerste instantie willen we graag de belangstelling peilen en daarom vragen we geïnteresseerden om het belangstellingsregistratie-formulier op de website in te vullen. Hierdoor krijgt RoerOm Energie zicht op de potentiële deelnemers en hoeveel participaties iedere geïnteresseerde in gedachten heeft. Zodra de subsidie wordt toegekend zullen we pas om een definitieve inschrijving vragen. Op grond daarvan worden de participaties eerlijk verdeeld. Door het belangstellingsregistratie-formulier in te vullen verplicht je je dus nog tot niets. Wel is het dé manier om op de hoogte te blijven over de voortgang.

Je ontvangt dan ook onze nieuwsbrief met actuele informatie. We organiseren ook nog verdere informatiebijeenkomsten (mogelijk online, afhankelijk van de corona maatregelen. De eerste informatiebijeenkomst vindt plaats op 14 april 2021 om 19.30 uur. Je kunt over de informatie-avonden informatie krijgen via info@roeromenergie.nl

Als de eigenaar van het dak slechts 15 jaar gebruik van het dak toestaat, dan moeten mogelijk de zonnepanelen van het dak worden verwijderd. Omdat de panelen echter minstens 25 jaar energie op kunnen wekken, zullen we met de dakeigenaar de opties enkele jaren voor het eind van het project gaan bespreken. Dan besluiten leden van de coöperatie tijdens de algemene ledenvergadering of en zo ja, hoe we verder gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk de panelen nog 10 jaar te laten liggen en benutten, de panelen te vervangen door nieuwe exemplaren met een hoger vermogen en rendement, panelen door te verkopen (of schenken) aan een ander (bv. de gebouweigenaar) of helemaal te stoppen en de panelen te verwijderen.
Na 15 jaar is er geen subsidie meer en blijft alleen de verkoop van stroom als inkomsten, dus is de opbrengst dan lager. Voor de duidelijkheid: over een langere looptijd (bijvoorbeeld 25 jaar) kunnen nu nog geen toezeggingen worden gedaan.


Ik wil meedoen aan ZonneRoos RoerOm Energie – praktische vragen

Meedoen betekent dat je zelf groene stroom kunt opwekken: ook als je daarvoor geen geschikte locatie hebt of liever geen onderhoud wilt. Je investeert en krijgt dit terug als een rendement dat je jaarlijks ontvangt.
Je draagt er zo aan bij dat er in de gemeente Roermond meer energie duurzaam wordt opgewekt. Je levert een bijdrage aan een beter milieu én je steunt de lokale economie, want bij de projecten doen ook bedrijven uit de buurt mee. Een win-winsituatie.

De Subsidie Coöperatieve Energie vereist dat deelnemers aan de postcoderoosregeling/ZonneRoos RoerOm Energie lid zijn van de coöperatie RoerOm Energie. Als lid profiteer je van alle voordelen van het lidmaatschap en draag je bij aan de doelstellingen van de coöperatie. In de rendementsberekeningen is het lidmaatschapsgeld (15 euro per jaar) niet meegenomen.

Per adres mag maar 1 lid deelnemen aan ZonneRoos RoerOm Energie.

Doordat in de nieuwe regeling geen link is tussen je eigen verbruik thuis en de opbrengst van de participatie in de ZonneRoos, ben je daarin flexibel en is het je eigen keuze. Je kunt al meedoen met 1 participatie. Het maximum bedraagt 20.000 euro.
Je kunt in verschillende ZonneRoos projecten deelnemen. RoerOm Energie doet hierin na een eerlijke toebedeling van de panelen een voorstel. Voor de deelnemer maakt het in feite niet uit in welke ZonneRoos je deelneemt.

Wanneer de belangstelling groter is dan de beschikbare zonnepanelen, wordt een toedeling-systeem gehanteerd dat uitgaat van een zo eerlijk mogelijke verdeling per adres, waarbij eerst één, dan twee, dan drie etc. panelen worden toebedeeld tot het minimum per adres is bereikt. Daarna wordt toebedeeld tot het maximum per adres is bereikt. Zijn er dan nog panelen over dan zoeken we daarvoor nieuwe participanten. Is de vraag groter dan het aanbod, dan wordt via loting bepaald wie er nog panelen bij krijgt. We willen iedereen gelijke kansen geven en niet toedelen op basis van volgorde van binnenkomst.

In de nieuwe regeling is er geen relatie met het eigen energieverbruik. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om de opgewekte energie ook te gaan verkopen aan onze leden.

Je kunt ook eerder uitstappen. Als je uitstapt helpen wij om je participatie aan een ander lid in de postcoderoos te verkopen. Voortijdig uitstappen kan nadelig zijn voor het rendement, mede doordat extra kosten moeten worden gemaakt. We raden deelname dus vooral aan als je in principe bereid bent de volle looptijd mee te doen. Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn die eerder verkopen van jouw participaties noodzakelijk of wenselijk maken. Dit kan dus wel.

Helaas tellen de participaties niet mee voor de deelnemers aan de ZonneRoos. Wel kunnen de zonnepanelen meetellen voor het energielabel van het gebouw waarop de panelen zijn aangebracht.

Je kunt na de verhuizing de participaties gewoon behouden en ontvangt dus ook het rendement.

Er is geen reden om je participatie te verkopen aan een nieuwe eigenaar van jouw huis, omdat je de participaties gewoon bij verhuizing kunt meenemen. Deelname is gekoppeld aan één lid per adres en niet aan jouw huis. Je hoeft ook geen huiseigenaar te zijn om deel te nemen. Mocht je jouw participaties wel willen verkopen aan de koper, dan moet de koper lid worden van de energiecoöperatie RoerOm Energie.


Hoe zit het met de financiën?

Meedoen met één participatie in de ZonneRoos RoerOm Energie kost eenmalig € 200,-. In het bedrag zijn alle eenmalige voorbereidings-, investerings-, aanleg- en aansluitkosten verwerkt. Ook stoppen we een deel in reserves.
Voor de herkenbaarheid wordt ook gerekend met de prijs per zonnepaneel en de opbrengst per paneel. Een paneel kost dan een veelvoud van 1 participatie.
Zo kunnen we in 2021 "paneelparticipaties" voor bijvoorbeeld 250 euro (excl BTW) verkopen die een opbrengst hebben van 280 kwh, waarmee per jaar 25 euro opbrengst wordt gerealiseerd. Iemand die 10 paneelparticipaties koopt kan dan vertellen dat hij/zij 10 panelen "bezit" bij de Zonneroos, net als anderen die zelf 10 panelen op hun eigen dak neerleggen.

Deelname gebeurt in de vorm van aankoop van participaties. Omdat de prijs en opbrengst per zonnepaneel kan variëren (afhankelijk van aankoopkosten en rendement bij wisselende weersinvloeden) houden we op deze manier de participatieprijs constant. RoerOm Energie doet dit dus om de inleg en uitvoering werkbaar te houden. Hiermee is het voor deelnemers duidelijker wat zij willen inleggen, onafhankelijk van de uiteindelijke prijzen. Het rendement per participatie wordt hierdoor natuurlijk wel beïnvloed.

De prijs van 200 euro per participatie is door RoerOm Energie statutair vastgelegd.

Door de prijs per participatie lager te houden, geven we iedere inwoner van Roermond, ongeacht zijn of haar financiële middelen de kans om deel te nemen. Zo krijgt iedereen de kans om mee te doen en bij te dragen aan een beter klimaat.

De deelnemer betaalt wel 21 % btw bij de aanschaf van de participatie en krijgt na terugvraag van btw door RoerOm Energie deze in het eerste kwartaal van 2022 terugbetaald. Jouw deelname is dus een netto deelname en je ontvangt jaarlijks een bedrag. Zie het rekenvoorbeeld in de brochure Informatie PCR ZonneRoos RoerOm Energie elders op de website. Let op, de bedragen in het rekenmodel in onze informatiebrochure zijn exclusief btw. Je betaalt aanvankelijk meer, maar je ontvangt de btw begin 2022 terug.

Als je dus definitief intekent, dan betaal je wannneer het project definitief doorgaat na toebedeling dus 242 euro per participatie ( 200 euro per participatie +21 % btw) . Je ontvangt de btw (42 euro per participatie) begin 2022 terug van RoerOm Energie.

RoerOm Energie streeft een terugverdientijd van maximaal 10 jaar na. Een ZonneRoos project loopt 15 jaar, vandaar het goede rendement. We streven naar een langere looptijd van bijvoorbeeld 25 jaar, maar dat is op dit moment nog niet aan te geven. Na 15 jaar is er geen subsidie meer over.

Gebaseerd op de (conservatieve) berekeningen in de business case gaan we er van uit dat per participatie van 200 euro gedurende 15 jaar, jaarlijks ca 20 euro uitgekeerd zal worden. Dit betekent dat de terugverdientijd van de participatie 9-10 jaar is. Het jaarlijkse rendement, gedefinieerd als het in 15 jaar uitgekeerde totale bedrag
minus de participatie inleg, relatief ten opzichte van deze inleg en verdeeld over 15 jaar, is dan ongeveer 3,5-4 %. We streven naar een langere looptijd van bijvoorbeeld 25 jaar, maar dat is op dit moment nog niet aan te geven. Na 15 jaar is er geen subsidie meer over.

De coöperatie krijgt een jaarlijkse opbrengst (subsidie en geleverde stroom). Elke deelnemer aan ZonneRoos RoerOm Energie krijgt naar rato van het aantal participaties jaarlijks een bedrag overgemaakt.

Ja, de waarde van je participaties moet je opgegeven in jouw aangifte inkomstenbelasting in box 3. Dat zou echter ook gelden als de investering als spaargeld op je bankrekening zou staan. Wanneer je voor de deelname een lening afsluit dan is deze schuld ook in box 3 aftrekbaar. Je kunt voor deelname een duurzaamheidslening afsluiten , bv via de provincie Limburg.

Je geeft per jaar de restwaarde van de investering op. De waarde wordt lineair afgeschreven, dus elk jaar trek je 1/15e deel van de aanschafwaarde af van de restwaarde van het jaar daarvoor.

Nee de participaties hebben geen vrijstelling als groenbelegging.


Over de installatie

Voor de panelen en het montagemateriaal kiezen we gerenommeerde leveranciers. We letten op garantievoorwaarden, optimaliseren van de opbrengst en de mogelijkheid om dat online te bewaken.

‘Association PV Cycle’ zorgt in Europa voor recycling van panelen. Deze organisatie wil in 2020 85 % van het gewicht van een zonnepaneel recyclen. Van het glas wordt 90 % teruggewonnen en van het semi-conductor-materiaal (halfgeleidermateriaal) 95 %. Deze grondstoffen kunnen weer worden gebruikt voor de productie van nieuwe zonnepanelen.

De meeste partijen die in Europa actief zijn in de fotovoltaïsche industrie en handel zijn aangesloten bij ‘Association PV Cycle’


Risico’s en (on)zekerheden

Regels en risico’s zijn niet leuk, maar ook bij projecten voor collectieve zonnestroom onvermijdelijk. We vinden het belangrijk om hierover open te zijn, hopelijk schrikt een disclaimer je niet af. Het bestuur van energiecoöperatie RoerOm Energie heeft alles zorgvuldig bekeken, maar kan desondanks geen garanties geven. Neem de informatie in de financiële bijsluiter van het zonneproject van jouw keuze goed door voordat je besluit om mee te doen. Betrek bij je beslissing over de hoogte van je inleg ook de voorwaarden en risico’s.

Nee, de opbrengst is niet helemaal gegarandeerd. De financiële opbrengst bestaat uit de verkoop van de opgewekte stroom en de verkregen subsidie minus de kosten. Als één van die geldstromen in de toekomst sterk afwijkt van de aannames waarmee is gerekend, dan kan het rendement zelfs negatief worden.
De prijs voor de verkochte stoom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. Die laten zich moeilijk voorspellen. Bij onze ramingen zijn wij uitgegaan van een gemiddelde dat volgens experts zal liggen rond 4 ct/kWh de komende 15 jaar. Als de prijs van de energie onder het basisbedrag van de subsidie terecht komt (3,2 cent in 2021), dan compenseert de subsidie die niet en blijft het rendement achter. Andersom als de prijs van de stroom boven de 12,1 ct/kwh stijgt stijgt het rendement.
Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, dan is het basisbedrag voor de subsidie wel gegarandeerd voor 15 jaar. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord is expliciet aangegeven dat, met het oog op investeringszekerheid, de continuïteit voor bestaande gebruikers moet worden geborgd.

De berekende jaarlijkse kosten zijn redelijk zeker, omdat een panelen-installatie na de bouw weinig onderhoud met zich meebrengt en de risico’s laag zijn. Het project is uitvoerig doorgerekend en er is een (bescheiden) post onvoorzien opgenomen. Naast de normale productgaranties op de installatie wordt met de leverancier een vaste prijs voor onderhoud en service afgesproken. De gangbare risico’s (blikseminslag, stormschade, brand, aansprakelijkheid, diefstal en dergelijke) worden allrisk verzekerd.
In de haalbaarheidstudie wordt rekening gehouden met 2 % inflatie.

Ja, er wordt een all-risk verzekering afgesloten voor de gangbare risico’s (blikseminslag, stormschade, brand, aansprakelijkheid, diefstal en dergelijke).

Het project kent de volgende risico’s:


  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: we kunnen zoals eerder vermeld geen rendement garanderen. Er is ook geen garantie dat je je inleg volledig terugverdient.

  • Risico’s tijdens de bouw: door risico’s in de bouw, kan het zijn dat de productie later opstart dan de geplande datum.

  • Faillissement van de leverancier van de installatie: dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.

  • Technische gebreken: het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. Dit risico wordt ondervangen door de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig
  • Calamiteiten: er kan schade ontstaan door externe oorzaken, denk aan brand, storm, hagel of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte periode geen stroom geproduceerd worden. De installatie wordt verzekerd tegen calamiteiten met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Voor het geval derden schade oplopen vanwege de installatie sluit de coöperatie een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af.

  • Onverzekerbare risico’s: niet alle risico’s zijn verzekerbaar, bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.

In de beschrijving van de lening die de provincie Limburg verstrekt onder de naam Duurzaam Thuis Limburg staan de deelnamekosten aan een postcoderoosregeling specifiek genoemd als mogelijkheid om geld voor te lenen. Je kunt dus een zogenaamde Duurzaamheidslening afsluiten tegen een beperkt rentepercentage. Vanzelfsprekend kost de het afsluiten van een duurzaamheidslening rente, waardoor het rendement lager zal worden. Ga ook goed na welke fiscale aftrekmogelijkheden de lening heeft. U kunt hier via Duurzaam Thuis in Limburg verdere informatie over inwinnen. RoerOm Energie bemiddelt hierin niet voor jou. Dit moet je zelf doen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waakt over consumenten in de financiële sector. Er is geen overleg geweest met deze instantie, omdat wij van mening zijn dat onze projecten overduidelijk zijn vrijgesteld van vergunnings- of prospectusplicht. Ook een ontheffing is naar onze mening niet nodig.
Wel vinden wij transparantie en betrouwbaarheid van groot belang en daarom zijn we open over de risico’s. Verder nemen we het zekere voor het onzekere door een disclaimer te vermelden op onze website.


Disclaimer

De informatie op deze website, in het  informatiemateriaal en promotiemateriaal van RoerOm Energie is met grote zorg samengesteld. Dit geldt ook voor onze rubriek Veelgestelde Vragen (FAQ).  Voor de juistheid of volledigheid van de inhoud kan echter niet worden ingestaan. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op websites waarnaar wij verwijzen of voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Deze pagina delen: